De executeur

Een executeur is als zodanig benoemd in het testament van de overledene.

Na aanvaarding van de taak als executeur krijgt deze de nalatenschap in beheer en zal de executeur de lopende opeisbare schulden van de nalatenschap voldoen.
De executeur zal ook de door de overledene (erflater) in het testament gemaakte legaten aan de legatarissen uitbetalen/afgeven.

Hiervoor zal de executeur, onder voorwaarden, ook bezittingen van de nalatenschap te gelde kunnen maken (verkopen).

De executeur zal ook de successieaangifte invullen en bij de belasting-dienst indienen. De executeur heeft een eigen aansprakelijkheid om de successierechten (erfbelasting) aan de belastingdienst te voldoen voor zover die niet meer op de nalatenschap verhaalbaar zou zijn.

De executeur is dus verantwoordelijk voor een correct beheer van de nalatenschap en moet bij afronding/beŽindiging van dat beheer en de afgifte van de nalatenschap aan de erfgenamen rekening en verant-woording daarvan aan de erfgenamen afleggen.

De executeur zal bij dit beheer de hulp en bijstand van een boedel-notaris kunnen inroepen.

In het testament kunnen ook professionele executeurs worden benoemd, zoals bijvoorbeeld de adviseur van de familie of de notaris.

Voor het geval de in het testament benoemde executeur na het overlijden van de erflater diens taak niet meer kan of wil vervullen kan ook een opvolgend executeur worden benoemd, welke dan de plaats van de eerst benoemde executeur inneemt. Aan de benoemde executeur kan in het testament ook het recht worden gegeven om een andere executeur naast de benoemde executeur te benoemen of iemand in diens plaats (ter vervanging) te benoemen.

Home
Uw adviseur
De nalatenschap
De executeur
Nieuws